Hoşgeldiniz

1989 yılında ilk başladığımız günden bu yana müşterilerimize kaliteli, hızlı, güvenilir, doğru ve sorunsuz gümrükleme hizmeti verebilmek adına özverili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Denizer Gümrük Müşavirliği olarak yolumuza, müşterilerimiz arasında birçok sektörün önde gelen firmalarının bulunması da, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızın beraberinde getirdiği kaçınılmaz başarımızdır...

Hizmetlerimizden Bazıları
Mevzuat
  • TASARRUFLU YAZI (26.03.2015/6877623)   Özet: Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrol İçin Veritabanı   T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı: 16934678/180.05-6877623 Konu: Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrol İçin Veritabanı 26.03.2015 DAĞITIM YERLERİNE International Chambers of Commerce"ün (ICC) , menşe şahadetnamelerinin gerçekliğinin internet üzerinden online olarak doğrulanmasına olanak sağlayan, menşe şahadetnamesi sonradan kontrolü için veritabanı linki ve üye ülkeleri listesi şu şekildedir: - "https://certificates.iccwbo.org/" - "Üye ülkeler: Çin, Fransa, Hollanda, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri." Bu bağlamda, bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.     Bülent Orhan TÜREL Bakan a. Daire Başkanı  
  • Sayın İlgililer; Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan 2015/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında, ithalatın "" CE "" uygunluk aranan  ürünlerin "" CE "" uygunluk başvurusu sırasında sunulması zorunlu olan "" TEST RAPORU "" ların doğruluğundan ortaya çıkan uygunsuzluklar sonrası; "" CE "" Uygunluk başvurusu yapacak olanların, başvuru öncesi  TEST RAPORU " nun doğruluğunun mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.  Bunun için  Test Rapor üzerinde adı ve iletişim bilgisi yer alan kuruluş ile temasa geçerek raporun bu kuruluş tarafından verildiğinin teyit edilmesi gerekiyor.  Teyit edilmeyen TEST RAPORLARI  "" SAHTE "" olması söz konusu olabilmekte ve bu durum ağır müeyyidelerin uygulanmasına sebep olabilir.  Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla  DENİZER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.  
  •     KONU: İthalat Rejim Kararı 2015/ 1 Sayılı İthalat Tebliği   Ekonomi Bakanlığı; 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımladığı İTHALAT 2015/1 sayılı TEBLİĞİ ile çeşitli eşyaların ithalatını düzenleyen; Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/1), Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/2), Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/3), Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/4), Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/5), Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/7), Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/8), Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9), Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ(İthalat: 2014/10), Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/11), Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/12), İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/13), Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14), Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/15), Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/16), Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/17), Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/18) ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/19) sayılı tebliğleri yürürlükten kaldırmış, 19 ayrı tebliğe konu eşyaları   ve bunlara ilişkin düzenlemeleri tek bir tebliğ altında toplamıştır. Tebliğin tamamına ve eklerini aşağıda bulabilirsiniz. Tebliğ de yer alan her bir önemli  öne çıkartılacak şekilde yazı karakteri ile öne çıkartılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla   BERSELZEY EĞİTİM VE DANIŞMANLIK                                                                           İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) (31.12.2014 T. 29222 R.G. 2.Mük.) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanması ile Tebliğ kapsamı eşyanın ithalatına yönelik bazı usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine, 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişikliklerine, 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılıKanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişikliklerine, 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişikliklerine, 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal ProtokolüPekin Değişikliklerine, 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli, 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmesine, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ve 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.               Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) AB: Avrupa Birliğini, b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, c) Askıya Alma Sistemi: 64 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ürünlere, sınırlı veya sınırsız miktarlarda, geçici bir dönem için geçerli olmak üzere tanınan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin düzenlemeler bütününü, ç) Ayrıcalıklı Ticari Anlaşma: Belirli bir ürünün ticaretini sadece anlaşmaya taraf firmalara münhasır kılan her türlü anlaşmayı, d) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, e) ETSG: Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubunu, f) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü, g) G.T.P: Gümrük Tarife Pozisyonunu, ğ)  G.T.İ.P: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, h) GTS: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini, ı) İtiraz: Ekonomik Tarife Sorunları Grubunda (ETSG) yapılan müzakereler sırasında askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılması istemiyle yapılan başvurulara, AB veya Türkiye’de söz konusu ürünün üretiminin yapıldığı gerekçesiyle yapılan itirazı, i) Kısmi Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi indirimini, j) Otonom Tarife Kontenjanı: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırlı miktarda tanınan ve ulusal mevzuata göre düzenlenen gümrük vergisi muafiyetini, k) TAREKS: Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi, l) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini, ifade eder. İKİNCİ KISIM Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Usul ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddeler Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyaların kapsamı MADDE 4 – (1) Tebliğin bu kısmı; Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-2’deki listelerde G.T.İ.P.’leri gösterilen eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esasları kapsar.   İzin belgesi alınmayacak eşya MADDE 5 – (1) Ek-1/A’da yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın; Ek-2’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi hariç) haiz olanlarının; Ek-2’de yer alan listede G.T.İ.P’ leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın, bir beyannamede yer alan 12’li G.T.İ.P ’ler bazında 10 adet ve 50 kg. (her iki şartı birden sağlayarak) veya daha az miktarda olması kaydıyla (CIF kıymetine bakılmaksızın), ithalatına, İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir. İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya MADDE 6 – (1) Ek-1/B’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. (2) Ek-1/A veya Ek-2’de yer alan eşya, Ek-1/B’de yer alması ve sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabi olup söz konusu ürünler için ayrıca 7 nci madde kapsamında Genel Müdürlük izni aranmaz. İzin belgesi alınacak eşya MADDE 7 – (1) Ek-2’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha az birim CIF kıymete (diğer yurtdışı giderler kalemi hariç) haiz olanlarının gümrük beyannamelerinin tescilinde Genel Müdürlükten alınan izin belgesi aranır. İzin belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.                                         İKİNCİ BÖLÜM                          Başvuru, Denetim ve Diğer Hususlar                        İzin belgesi başvuruları MADDE 8 – (1) Ek 2’de yer alan ve belirtilen CIF kıymetlerin altında kalan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için Genel Müdürlüğe yapılacak müracaatlarda aranacak belgeler http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde ilan edilir. Genel Müdürlük burada ilan edilen belgelerde değişiklik yapmaya yetkilidir. (2) Ek-2’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılar, Genel Müdürlüğe aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İzin Belgesi başvurusunda bulunurlar. a) İthalat Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe, b) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formu, c) Tebliğin ek-3’ünde yer alan Beyan ve Taahhütname, ç)  http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde belirtilen diğer ilgili belgeler. Başvuruların sonuçlandırılması MADDE 9 – (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.       Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi MADDE 10 – (1) Tebliğin bu kısmı kapsamında yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur. (2) Bu kısım kapsamında yapılan başvurularda yer alan belge, bilgi ve beyanların doğruluğuna ilişkin ve ithal eşyası ile ilgili olarak ithalat işlemi öncesinde veya sonrasında inceleme yapmaya ya da yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. İzin belgesinin süresi MADDE 11 – (1) 7 nci madde çerçevesinde verilen izin belgesi üç ay geçerlidir. İzin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde müracaat edilmesi kaydıyla, izin belgesi süresi üç aya kadar uzatılabilir. (2) İzin belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gümrük kıymeti ve diğer hususlar MADDE 12 – (1) İzin belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ve diğer hususlara (G.T.İ.P. tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez. Diğer mevzuat MADDE 13 – (1) Tebliğin bu kısmı kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez. TAREKS MADDE 14 – (1) Bu Tebliğin Ek-1/A ve Ek-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri Ek-2’de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden yapılır.   (2) Yukarıda belirtilen eşyayı kullanılmış olarak ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)çerçevesinde TAREKS’ te tanımlanması ve firma adına TAREKS’ te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir. TAREKS üzerinden CIF birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan CIF birim kıymetlere ilişkin denetim ve kontrollerin yerine geçmez. (3) Bu eşyanın ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.                                                                                         ÜÇÜNCÜ KISIM                    İthalinde Belirli Kurumların İzni Aranacak Eşya                                    BİRİNCİ BÖLÜM                   İthalinde Belirli Kurumların İzni Aranacak Muhtelif Eşya              İthalinde belirli kurumların izni aranacak muhtelif eşya MADDE 15 – (1) Ek-4’te G.T.P.’ leri ve tanımları belirtilen eşyanın karşılarında gösterilen gümrük rejimlerine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, belirtilen kurumların düzenleyeceği; belge, uygunluk yazısı, izin, kontrol belgesi, uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. (2) Ek-4’te G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen ve gümrük beyannamelerinin tescilinde Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranacağı belirtilen eşyanın, Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatında Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranmaz. (3) 9305.10.00.00.00 G.T.İ.P.’ inde yer alan revolverler ve tabancalara ait olanlardan yalnızca şarjörler, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından veya bu kuruluşlar tarafından yetki verilen kurum ve kuruluşlarca Tebliğin bu bölümü kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrıca izin alınmaksızın ithal edilebilir.                                                                                   İKİNCİ BÖLÜM Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthali           İthalat işlemleri MADDE 16 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P.’li banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Bakanlığın uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. İthalatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak eşya MADDE 17 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır.     İthalatı bankalar tarafından yapılacak eşya MADDE 18 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız çek kağıtlarının ithali sadece bankalar tarafından yapılır. Uygunluk yazısına tabi eşya MADDE 19 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar (06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsüolmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak filigranlı kağıtlar hariç) ile4907.00 G.T.P’li yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhildeİşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Sermaye Piyasası Kurulunun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. İzin belgesi alınacak eşya MADDE 20 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li diğer kâğıtların ithali için, ek-5’te yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurulur. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak söz konusu G.T.İ.P’ li filigranlı kağıt ithali için bu maddede belirtilen belgelere ek olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak uygunluk yazısı ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurulur.                                                    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                                                                                                Gübre İthalatı Uygunluk yazısı alınacak eşya MADDE 21 – (1) Ek-6/A’da G.T.P.’leri ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. İthalat işlemleri MADDE 22 – (1) Ek-6/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. (2) Avrupa Birliğinde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından on beş iş günü içinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü veya bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne verilir. Uygunluk yazısı alınmayacak eşya MADDE 23 – (1) 2834.21 G.T.P’li potasyum nitrat, 2834.29.80.11.00 G.T.İ.P.’li ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren, 2834.29.80.12.00 G.T.İ.P’li tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla on kg olanlar, 2834.29.80.19.00 G.T.İ.P’li diğerleri, 3824.90.92.00.39 G.T.İ.P’li diğerleri 3824.90.93.00.19 G.T.İ.P’lidiğerleri ve 3824.90.96.90.68 G.T.İ.P’li diğerleri adlı maddelerin, gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, buürünlerin ithali sırasında uygunluk yazısı ibrazı zorunlu değildir. Uygunluk yazısının iadesi MADDE 24 (1)   Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi   kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilir. Gübre harici eşyanın ithalatı MADDE 25 – (1) Tebliğin bu bölümü kapsamında yer alan eşyadan gübre olarak kullanılmayacak olanlar için (Madde 23 kapsamı G.T.İ.P’ler altında yer alan maddeler hariç), bu kısımda belirtilen uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılır. İthalatçının yükümlülüğü MADDE 26 – (1) Tebliğin bu bölümü kapsamında yapılacak işlemlerde uygunluk belgelerinin, gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı ya da temsilcisi sorumlu olup, bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda gümrük idarelerince herhangi bir belge aranmaz. Diğer mevzuat MADDE 27 – (1) Tebliğin bu bölümüne aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.                                                                                                                                          DÖRDÜNCÜ KISIM Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca İthalatı Özel Koşullara Tabi Eşya                                            BİRİNCİ BÖLÜM Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlarda Sergilenecek Eşya                       Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlar MADDE 28 – (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar. (2) Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.                                                            İKİNCİ BÖLÜM                              Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin İthalatı   İthalat işlemleri MADDE 29 – (1) Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye"ye ihracatı için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen nihai kullanım sertifikalarının Genel Müdürlükçe kayda alınması zorunludur. (2) İthalatçılar, birinci fıkrada belirtilen sertifikanın kayda alınmasını teminen, Ek-7’de bir örneği yer alan başvuru dilekçesiyle, beyan sahibine ait imza sirkülerinin bir örneği ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise ayrıca vekâletname örneği ile müracaat ederler. (3) Genel Müdürlükçe, kayda alınan nihai kullanım sertifikalarının birer örneği muhafaza edilir.                                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                               Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı   İthalata ilişkin usul ve esaslar MADDE 30 – (1) Tebliğin bu bölümü ile Ek-8, Ek-9/A ve Ek-9/B’de G.T.İ.P.’leri ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük KontrolüAltında İşleme Rejimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektir. (2) Bu kapsamda belirlenen kotaların dağıtımına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak 33 üncü maddede belirlenmiştir.         İthalat işlemleri MADDE 31 – (1) Ek-8’de GTİP’ leri ile tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. (2) Ancak, Ek-8’de GTİP’ leri ile tanımları belirtilen eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların, Ek-9/d’de belirtilen Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları ve Zorunlu Kullanım Amaçları ile Servis Amacı için gerek duyulan, Ek-9/C ve Ek-9/ç’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. Söz konusu maddelerden 2903.71.00.00.00 G.T.İ.P."li klorodiflorometan isimli eşyanın servis amaçlı yapılacak ithalatı Genel Müdürlüğün iznine tabidir. Bakanlıkça 2015 yılı için verilecek toplam izin miktarı 500 tonu geçemez. Bu miktarın dağıtımı Genel Müdürlükçe tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.   G.T.İ.P. EŞYANIN TANIMI 2903.71.00.00.00 Klorodiflorometan 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar 3808.91.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler   (3) Ek-8’de GTİP’ leri ile tanımları belirtilen eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabidir.   G.T.İ.P. EŞYANIN TANIMI 2903.39.11.00.00 Bromometan (metil bromür) 3808.91.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler   İthali yasak eşya MADDE 32 – (1) Ek-8’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren, Ek-9/A’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan, ek-9/B’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Kotaların dağıtım esasları MADDE 33 – (1) Bu Tebliğin 31 inci maddesinde belirtilen ve ithalatı Genel Müdürlüğün iznine tabi olan eşya ile ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi beş gün içerisinde Ek-9/E’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır. (2) Talep edilen miktarın toplam kota miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak talep edilen miktarın toplam miktardan daha fazla olması durumunda dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı ve ithalat performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir. (3) Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eşya için talep edilen miktarın tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım, firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır. (4) Başvuruda bulunacakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına servis amaçlı kayıt olmaları zorunludur. İthal lisansı MADDE 34 – (1) Tebliğin 31 nci maddesi kapsamında verilecek ithal izinleri için Bakanlıkça ithal lisansı düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin bir sureti gümrük beyannamesine eklenir. (2) Düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin edilen servis amaçlı kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır. (3) Tebliğin bu bölümü çerçevesinde yapılacak ithalat için Genel Müdürlükçe düzenlenen ithal lisansları,31/12/2015 tarihine kadar geçerli olup bu süre uzatılmaz. (4) İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez. (5) İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Bakanlıkça uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz. (6) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip on gün içerisinde söz konusu lisansın firmaya verilen nüshasının aslı Bakanlığa iade edilir. İthalattan vazgeçilmesi durumunda, ithal lisansının aslının 3/8/2015 günü mesai bitimine kadar Bakanlığa iade edilmesi gerekmektedir.                                      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthali   İthalat işlemleri   MADDE 35 – (1) Tebliğin bu bölümü ile Ek-10, Ek-11 ve Ek-12’de yer alan listeler kapsamı kimyasal maddelerin ithalatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir. (2) Ek-10’da yer alan listede kayıtlı eşyanın ithalatı yasaktır. Ancak söz konusu listede yer alan eşyanın araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla, Ek-13/A’da belirtilen bu Sözleşmeye taraf ülkelerden yapılacak ithalatı izne tabidir. Buna ilişkin başvurular, ilgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe yapılır. İthaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz. (3) Ek-11’de yer alan listede kayıtlı eşyanın Ek-13/A’da yer almayan ülkelerden ithalatı yasaktır. (4) Ek-11’de yer alan liste kapsamı eşyanın Ek-13/A’da belirtilen ülkelerden yapılacak ithalatı ile Ek-12’de yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatı Genel Müdürlüğün iznine tabidir. İzin belgesi alınacak eşya MADDE 36 – (1) Ek-10, Ek-11 ve Ek-12’de yer alan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, izin belgesinin ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin gümrük idarelerince onaylı bir sureti gümrük beyannamesine eklenir. (2) İzin belgesine ilişkin başvurular Ek-13/B’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe yapılır. İzin belgesine ilişkin işlemler MADDE 37 – (1) Bakanlıkça verilen izin belgelerinin birer örneği ilgili kuruluşlara gönderilir. (2) İzin belgesinin aslı ithalatın tamamının gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalata ait bilgiler ilgili gümrük idaresince işlenmiş ve onaylanmış olarak veya geçerlilik süresi içinde ithalatın gerçekleşmemesi durumunda, geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde firmalarca Bakanlığa intikal ettirilir. (3) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda, müteakip izin belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinden sonra değerlendirmeye alınabilecektir. Devir işlemleri MADDE 38 – (1) İthal edilen Ek-10 ve Ek-11’de yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri Bakanlığın iznine tabidir. (2) İthal edilen Ek-12’de yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri serbestçe yapılabilir. İzin belgelerinin geçerliliği ve değişiklik koşulları MADDE 39 – (1) İzin belgeleri takvim yılı içinde geçerlidir. Ek-11 ve Ek-12’de yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen izin belgelerine ilişkin süre uzatım talepleri Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. (2) Ek-10’daki listede yer alan eşya için düzenlenen izin belgelerinin süresi üç aydır ve bu süre uzatılamaz. Bu belgedeki her türlü değişiklik, yeni belge alınmasını gerektirir. (3) Ek-11 ve Ek-12’de yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen izin belgelerinde ilgilinin talebi halinde uygun görülen değişiklikler Bakanlıkça belge üzerinde yapılabilir. Ancak firma değişikliği talebi kabul edilmez.                                                BEŞİNCİ KISIM                      İthalatı Belli Kurumlarca Yapılabilecek Bazı Eşya                                           BİRİNCİ BÖLÜM          Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthali   İthalat işlemleri MADDE 40 ? (1) Ek-14’te G.T.İ.P.’leri ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir. (2) Milli Savunma Bakanlığından izin alan firmalar da Ek-14’te belirtilen eşyayı ithal edebilir.                                                     ALTINCI KISIM                            Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimi                                                  BİRİNCİ BÖLÜM                           Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimi Usul ve esaslar MADDE 41 (1) Tebliğin bu kısmı ile Ek-15’deki listede yer alan ithal eşyanın karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan azo renklendiriciler ve azo boyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Risk değerlendirmesi MADDE 42  (1) Tebliğin bu kısmı kapsamında risk, Ek-15’deki listede gösterilen ithal eşyanın, karşılarında gösterilen mevzuatta yer alan şartlara uygun olmama olasılığıdır. (2) Ek-15’deki listede G.T.İ.P.’leri ile fasıl numaraları yer alan eşya Genel Müdürlükçe risk değerlendirmesine tabi tutulur. Bu ürünlere ilişkin risk değerlendirmesi, ihracatçı, ithalatçı, ithal eşya, ithalat koşulları, dağıtım kanalları ve gerekli görülebilecek diğer hususlara ilişkin ulaşılabilen bilgiler üzerinden yapılır. Numune alınması MADDE 43 (1) Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmeden önce, Bakanlıkça eşyadan numune aldırılabilir. (2) Numune alınmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur. (3) Alınan numuneler, uluslararası akreditasyonsahip laboratuvarlarda test ettirilir. Gümrük gözetiminin sona erdirilmesi MADDE 44 (1) Gümrük yükümlülüğü sona eren eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilebilmesi için onay belgesinin elektronik ortamdaki kaydı aranır. (2) Gümrük gözetimi sona erdirilmeden önceki üç günlük süre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gümrük yükümlülüğünün sona erdiğinin Genel Müdürlüğe elektronik olarak bildirilmesiyle başlar. (3) Bu kapsamdaki eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemler ilgili gümrük mevzuatı hükümlerine tabi olup, onay belgesi düzenlenmeyen veya aksine bildirimde bulunulan eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmez. Onay belgesi MADDE 45  (1) Onay belgesinin elektronik kaydı, http://www.ebirlik.org adresinden gümrük beyannamesi tescil numarası ile sorgulanabilir. (2) Genel Müdürlük, onay belgesinin düzenlenmesi aşamasında gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talep edebilir. 3) İthalatçının onay belgesi sürecindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, onay belgesi kapsamındaki ithalat işlemleri için, yükümlülüklerini yerine getirene kadar onay belgesi düzenlenmez. Doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşya MADDE 46 (1) Numune alınarak test edilen eşya ile aynı fiziksel özelliklere sahip eşya doğrudan temsil edilen eşya kabul edilir. (2) Numune alınarak test edilen eşya ile benzer özellikteki eşya dolaylı temsil edilen eşya kabul edilir. Ön tespit ve duyuru MADDE 47 (1) Yapılan testler sonucunda ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığı anlaşılan numunenin doğrudan ve dolaylı temsil ettiği tespit edilen eşyaya ilişkin bilgiler http://www.ebirlik.org adresinden duyurulur. Duyuru konusu eşyaya ilişkin bildirim MADDE 48 ? (1) İthalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler 47 nci madde kapsamında duyurusu yapılan eşyaya ilişkin Ek-16’nın “Açıklamalar” bölümünde yer alan bildirim formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak Ek-16’nın “Açıklamalar” bölümünde yer alan adrese iletirler. Gerekli görülmesi halinde bildirimlere konu eşyaya ilişkin ek bilgi ve belge istenebilir.         (2) Bildirimi    yapanlar bildirim formunun I. bölümü ile bildirimin satın alınan eşyaya ilişkin olması halinde II. bölümünü, satışı yapılan eşyaya ilişkin olması halinde III. bölümünü, satış yaptıkları ya da duyuru konusu eşyayı satın aldıkları piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilere en geç bildirimi gönderdikleri tarih itibariyle noter kanalıyla veya elden iletirler. Bu işleme ilişkin noter belgeleri veya taraflarca düzenlenecek elden teslim tutanağı bildirimi yapan tarafından bildirimle birlikte ibraz edilir. (3) Duyurusu   yapılan eşyanın bildirimi ithalatçılar tarafından en geç duyuru tarihinden itibaren on gün içerisinde, ithalatçı dışında eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından en geç kendilerine satış yapan satıcının ya da kendilerinin alış yaptığı alıcının yaptığı bildirimin I. bölümü  ile II. veya III. bölümlerinin kendilerine ulaşmasını takip eden on gün içerisinde yapılır. Nihai bildirim ve internette ilan MADDE 49 – (1) Duyuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde, ithalatçı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce bildirimi yapılmayan veya yapılan bildirimler sonucunda teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek veya bu işlemlere tabi tutulmak üzere ilan yoluyla geri çağrılacak doğrudan veya dolaylı temsil edilen eşyanın yerleri ve miktarları Bakanlıkça ilgililere nihai olarak bildirilir. (2) Nihai bildirim tarihinden itibaren on gün içerisinde yerleri tespit edilen veya edilemeyen teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek eşyaya ilişkin işlemlerin yapılmaması halinde ilgili eşya ve firmaya ilişkin bilgiler 47 nci maddede yer alan internet adresinde ilan edilir. Doğrudan temsil edilen eşyanın toplatılması, düzeltilmesi ve imhası MADDE 50 ? (1) Eşyanın toplatılması, mühürlü kaplarda saklanması anlamına gelir. (2) Eşyanın düzeltilmesi, toplatılan eşyanın ilgili mevzuata uygun olmayan özelliklerinin giderilmesi ve mevzuata uygun olmayan kısımların bertaraf edilmesi anlamına gelir. (3) Eşyanın imha edilmesi, toplatılan eşyanın uluslararası akreditasyona sahip imha merkezlerine imha edilmek üzere teslim edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde imha edilmesi anlamına gelir.   (4) 49 uncu maddeye göre yerleri ve miktarları belirlenen doğrudan temsil edilen eşya nihai bildirim tarihinden itibaren 49 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde ithalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce düzeltilir veya imha edilir. (5) Toplatılan eşya gümrük mevzuatı çerçevesinde ve yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade edilebilir. Usulüne uygun olarak mahrecine iade edilmiş eşya da imha edilmiş sayılır. (6) Bu maddede belirtilen işlemlerin tamamı uluslararası gözetim şirketi gözetiminde gerçekleştirilir. Uluslararası gözetim şirketince hazırlanacak raporların Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde bu işlemler yerine getirilmiş sayılır. Dolaylı temsil edilen eşyanın testi         MADDE 51 ? (1) 47 nci maddeye göre duyurusu yapılan dolaylı temsil edilen eşyaya ait numuneler uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda teste tabi tutulur. Testler sonucunda eşyanın ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda 50 nci madde hükümleri uygulanır. Dolaylı temsil edilen eşyanın ithalatçısı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce nihai duyuru tarihinden itibaren 49 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde teste tabi tutulmaması halinde bu ürünler doğrudan temsil edilen eşya kabul edilerek 50 ncimadde hükümleri uygulanır. İlan MADDE 52 ? (1) 50 ve 51 inci maddeler çerçevesinde
  •  T.C.GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞIGümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 21558579/166.02[GGM-05]Konu : Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi GENELGE (2014/29) Bakanlığımıza intikal eden muhtelif başvurularda, liman işletici kuruluşlarının gümrükkontrolü sırasında transfer, yükleme/boşaltma gibi hizmetlerden dolayımükelleflerden yüksek hizmet bedelleri tahsil ettikleri ve bu hizmet bedellerinin farklılimanlarda farklı tarifelere tabi olduğu, hatta aynı liman içerisinde dahi fiyatfarklılaştırması uygulanarak aynı hizmet için farklı mükelleften farklı bedel tahsiledilebildiği hususları şikayete konu edilmektedir.Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10/A maddesi uyarınca gümrükidaresi, gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak içinbeyanın, taşıma araçlarının, bagaj ve yolcu araçlarının kontrolünü yerine getirmekleyükümlüdür. Dolayısıyla gümrüklü sahada gerçekleştirilen eşyanın muayene ve tespitigibi işlemler, gümrük işlemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak yerine getirilmektedir.Liman işletici kuruluşlarının liman sahalarında gerçekleştirdikleri taşıma, boşaltma vb.hizmetlerin önemli bir bölümü gümrük idaresinin bu sahalarda gümrük mevzuatıuyarınca gerçekleştirdiği denetim ve gözetim hizmetinden kaynaklanmaktadır.Dolayısıyla, gümrük idaresine kanunla verilmiş görevlerin yerine getirilmesibağlamında gerçekleştirilen gümrük kontrolleri sırasında işletmeler için ayrı bir gelirkaynağı doğmaması veya söz konusu zorunlu hizmetler karşılığında tahsil edilenücretlerin kamu gücünü istismar edici nitelikte olmaması gerekmektedir.Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin “Gümrük gözetimi ve kontrolü kapsamındaişletmelerin yükümlülükleri” başlıklı 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasında, muayene vekontrol edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esaslarınBakanlığımızca belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.Bu kapsamda;1- Limanlarda eşyanın gümrük kontrolü aşamasında işletici kuruluşlar tarafındanverilecek hizmetlere ilişkin tahsil edilecek azami ücretler aşağıdaki tabloda yeralmaktadır;Hizmetin Tanımı Konteyner Büyüklüğü Tutar1- Konteyner tam tespit ve muayeneişlemleri(Konteynerin muayene sahasına getirilmesi, Xraytaramasına sevki ve X-ray taraması,açılması, indirilmesi, boşaltılması, geriyüklenmesi, geri taşınması dahil)20’lik 50 $40’lık 75 $2- Konteynerin X-ray taramasına sevkedilmeksizin tam tespit ve muayenesi(Konteynerin muayene sahasına getirilmesi,açılması, indirilmesi, boşaltılması, geriyüklenmesi, geri taşınması dahil)20’lik 35 $40’lık 50 $3- Konteyner açılmaksızın X-Raytaramasının yapılması(Konteynerin X-Ray taramasına sevki ve X-Raytaraması, indirilmesi, bindirilmesi, geritaşınması dahil)ve Konteyner açılmaksızın yapılan diğertespit işlemleri.(Konteynerin muayene sahasına getirilmesi,geri taşınması dahil)20’lik 25 $40’lık 35 $2- Muayene ve tespit işlemlerinin araçlar için (TIR, kamyon) yapıldığı hallerde 40"lıkkonteynerler için uygulanan azami ücretler esas alınır.3- İşbu Genelge hükümlerine uyulmaması halinde her bir işlem bazında 4458 sayılıGümrükKanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.Bilgi ve gereğini rica ederim.Ziya ALTUNYALDIZBakan a.MüsteşarDAĞ IT IM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
  • PETROKİMYASAL ÜRÜNLER PETKİM VERİLERİ 22-28 Aralık 2014 22-28 Aralık 2014       ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) FİYAT ($/mt)* FİYAT TÜRÜ** ORTOKSİLEN ORTHOXYLENE 950-1000 FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri) TOLUEN TOLUENE 600-650 FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri) HEKZAN HEXANE 500-550 FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri) PARAKSİLEN PARAXYLENE 800-850 FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri) WHITE SPIRIT(DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) WHITE SPIRIT 700-750 FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri) FTALİK ANHİDRİT PHTALIC ANHYDRIDE 1250-1300 FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri) *   Kaynak: Petkim verileri       ** NWE: Northwest EuropeHSCODE, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean  
  • TASARRUFLU YAZI (26.03.2015/6877623)   Özet: Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrol İçin Veritabanı   T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı: 16934678/180.05-6877623 Konu: Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrol İçin Veritabanı 26.03.2015 DAĞITIM YERLERİNE International Chambers of Commerce"ün (ICC) , menşe şahadetnamelerinin gerçekliğinin internet üzerinden online olarak doğrulanmasına olanak sağlayan, menşe şahadetnamesi sonradan kontrolü için veritabanı linki ve üye ülkeleri listesi şu şekildedir: - "https://certificates.iccwbo.org/" - "Üye ülkeler: Çin, Fransa, Hollanda, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri." Bu bağlamda, bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.     Bülent Orhan TÜREL Bakan a. Daire Başkanı  
  • Sayın İlgililer; Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan 2015/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında, ithalatın "" CE "" uygunluk aranan  ürünlerin "" CE "" uygunluk başvurusu sırasında sunulması zorunlu olan "" TEST RAPORU "" ların doğruluğundan ortaya çıkan uygunsuzluklar sonrası; "" CE "" Uygunluk başvurusu yapacak olanların, başvuru öncesi  TEST RAPORU " nun doğruluğunun mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.  Bunun için  Test Rapor üzerinde adı ve iletişim bilgisi yer alan kuruluş ile temasa geçerek raporun bu kuruluş tarafından verildiğinin teyit edilmesi gerekiyor.  Teyit edilmeyen TEST RAPORLARI  "" SAHTE "" olması söz konusu olabilmekte ve bu durum ağır müeyyidelerin uygulanmasına sebep olabilir.  Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla  DENİZER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.  
Faydalı Linkler
İşinize yarayabileceğini düşündüğümüz bazı bağlantılar.
Alış
: 2.6888
Satış
: 2.6996
Alış
: 2.8922
Satış
: 2.9037
DENİZER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. © 2013
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Gök Plaza No:202 34758 Ataşehir/İSTANBUL